นิสิต Print

ปัจจุบัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้