งานวิจัย Print

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การสนับสนุนคณาจารย์ของภาควิชา เพื่อทำงานวิจัยตามความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้งานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยคณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์เอง และมีบางโครงการที่เป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในประเทศ

ในส่วนงบประมาณดำเนินงานวิจัย โครงการต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณหลักจาก งบประมาณรายได้ และ งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและเอกชน

สำหรับงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มีทั้งในส่วนที่เป็นฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ทดลอง โดยงานวิจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนุการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชา ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มวิจัยของภาควิชามีดังนี้


Last Updated ( Monday, 22 December 2008 15:27 )