แนะนำภาควิชา Print


ความเป็นมา:

"ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" เดิมชื่อ "แผนกวิชาฟิสิกส์" ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อม คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ในระยะแรกดำเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ.) ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษาไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยการศึกษาบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่ในหลายด้าน แผนกวิชาฟิสิกส์ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน จึงได้เปลี่ยนสถานเป็น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่  ปี พ.ศ.2519 และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ


ปรัชญา:

สร้างเสริมปัญญา  ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้นำสังคม

ปณิธาน:

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา  ใฝ่หาความรู้ และคุณธรรม
  2. ส่งเสริมงานวิจัย  สร้างองค์ความรู้  ควบคู่การประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรม
  3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ และคุณธรรม
  3. ส่งเสริมการทำวิจัย และนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดแก่สังคม
  4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม


Last Updated ( Thursday, 21 July 2011 15:11 )