Home
|
ศิษย์เก่า : วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) PDF Print E-mail


 วท.บ.(ฟิสิกส์) วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด)

 

วท.ม.(ฟิสิกส์) วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) 

ข้อมูล : 

หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2546

จนถึงปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) ไปแล้ว xx รุ่น

รวมนิสิตที่จบ หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) จำนวน xxx คน


                           
 รุ่นที่  1 รุ่นที่  2 รุ่นที่  3 รุ่นที่  4 รุ่นที่  5 รุ่นที่  6 รุ่นที่  7 รุ่นที่  8 รุ่นที่  9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 
                           
 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 17 รุ่นที่ 18 รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 21 รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 26 
                           
 รุ่นที่ 27 รุ่นที่ 28 รุ่นที่ 29 รุ่นที่ 30 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 32 รุ่นที่ 33 รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 35 รุ่นที่ 36 รุ่นที่ 37 รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39 
                           
 รุ่นที่ 40 รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 42 รุ่นที่ 43 รุ่นที่ 44 รุ่นที่ 45 รุ่นที่ 46 รุ่นที่ 47 รุ่นที่ 48 รุ่นที่ 49 รุ่นที่ 50 รุ่นที่ 51 รุ่นที่ 52 
                           


 

รุ่นที่ 1 : รหัส 46 : รูปภาพ Click here ...

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

46990544

 

นายชาญ เถาวันนี

 

2

 46990578 

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา

 

3

 

46990594

 

นางสาววรรณวิภา เกตุแก้ว

 

4

 46990607 

นางสาววิชลัดดา อุ่นสะอาด

 

5

 

46990633

 

นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์

 

6

 

46990641

 

นายสมจิตร มาศงูเหลือม

 

7

 46990657 นายสรรเพชญ ขุนนุช 

8

 46990667 นางสาวสุภาณี ช่วยประคอง 

9

 46990675 นายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์ 

 

Top


 

รุ่นที่ 2 : รหัส 47 : รูปภาพ Click here ...

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

47990424

 

นายจอม จำปาเหลือง

 

2

 

47990432

 นางสาวเด่นเดือน สุทธิกุล 

3

 

47990440

 

นายประจวบ ไชยพิมพา

 

4

 

47990474

 

นางสาววารี เทรักษี

 

5

 

47990482

 

นางวาสนา ศรีศิลา

 

 

Top


 

รุ่นที่ 3 : รหัส 48 : รูปภาพ Click here ...

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

48990600

 

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท

 

2

 

48990617

 

นางบุญถิน ศรีภา

 

3

 

48990662

 

นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา

 

 

Top


 

รุ่นที่ 4 : 49 : รูปภาพ Click here ...

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

49990289

 

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

 

2

 

49990302

 

นางสาวปทุมพร เบ้าทอง

 

3

 

49990319

 

นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล

 

4

 

49990326

 

นางวิลาวัณย์ ประดิษฐ์รัตน์

 

5

 

49990333

 

นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม

 

 

Top


 

รุ่นที่ 5 : 50 : รูปภาพ Click here ...

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

50990226

 

นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน

 

2

 

50990233

 

นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก

 

3

 

50990462

 

นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ

 

4

 

50990486

 

นางสาวนาฏยา รัตนวาร

 

5

 

50990509

 

นายลักษณ์มงคล ถาวรณา

 

6

 

50990516

 

นางสาววรรณา ทองมณี

 

7

 50990530 นายสมบัติ สุขจิตร 

8

 50990547 นายสุรศักดิ์ ลือขจร 

9

 50990554 นายเอกสิทธิ์ สุทธะ 

 

Top


 

 รุ่นที่ 6 : 51 :

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

51990089

 

นางสาวจงกลณี ผิวเกลี้ยง

 

2

 

51990096

 

นายนพดล แกมเพชร

 

3

 

51990102

 

นางสาวพรผกา ดนเสมอ

 

4

 

51990478

 

นายบัณฑิต วินิจธรรม

 

5

 

51990492

 

นางสุพัตรา สุกัน

 

 

Top


Back