Home
|
ศิษย์เก่า : วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด) PDF Print E-mail


 วท.บ.(ฟิสิกส์) วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด)

 

วท.ม.(ฟิสิกส์) วท.ม.(ฟิสิกส์ศึกษา) 

ข้อมูล : 

หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด) เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2543

จนถึงปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด) จำนวน 6 รุ่น

รวมนิสิตที่จบ หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์เครื่องมือวัด) จำนวน 52 คน


                           
 รุ่นที่  1 รุ่นที่  2 รุ่นที่  3 รุ่นที่  4 รุ่นที่  5 รุ่นที่  6 รุ่นที่  7 รุ่นที่  8 รุ่นที่  9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 
                           
 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 17 รุ่นที่ 18 รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 21 รุ่นที่ 22 รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 รุ่นที่ 26 
                           
 รุ่นที่ 27 รุ่นที่ 28 รุ่นที่ 29 รุ่นที่ 30 รุ่นที่ 31 รุ่นที่ 32 รุ่นที่ 33 รุ่นที่ 34 รุ่นที่ 35 รุ่นที่ 36 รุ่นที่ 37 รุ่นที่ 38 รุ่นที่ 39 
                           
 รุ่นที่ 40 รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 42 รุ่นที่ 43 รุ่นที่ 44 รุ่นที่ 45 รุ่นที่ 46 รุ่นที่ 47 รุ่นที่ 48 รุ่นที่ 49 รุ่นที่ 50 รุ่นที่ 51 รุ่นที่ 52 
                           


 

รุ่นที่ 1 : รหัส 43

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 

43630918 

 

นายเชี่ยวชาญ จุมพล 

 

2

 

43630952

 

นายบรรลือ ศรีคุ้ม

 

3

 

43630963

 

นายบัญชา บำรุงผล

 

4

 

43631005

 

นายพลากร รัตนนิยม

 

5

 

43631153

 

นายอมร เตชสกุลวิทย์

 

6

 

43631175

 

นายอุทัย วัฒนะสกุลเจริญ

 
      

Top


 

รุ่นที่ 2 : รหัส 44

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 1

 44630746 นายกริชเพชร เพชรนภาพรรณ 

 2

 44630779 นายคัมภีร์ พงศ์พันธ์ชล 

 3

 44630780 นางสาวจันทกานต์ อ่วมลาภเอก 

 4

 44630805 นายชวน เกียรติพรพิทักษ์ 

 5

 44630849 นายธวัฒชัย สุพันธุชัยกุล 

 6

 44630953 นายเรวัติ เสนอินทร์ 

 7

 44630975 นางสาววาสนา ขวัญตา 

 8

 44630997 นางสาววิไลพร ระยะธรรม 

 9

 44631028 นายวุฒิชัย พรหมภักษร 

 10

 44631062 นายศุภชัย วรรณศิลป์ 

 11

 44631073 นายสมรเดช นาคสมบุญ 

 12

 44631095 นายสุทัศน์ เนื่องจำนงค์ 

 13

 44631109 นายโสฬส วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ 

 14

 44631121 นางสาวอัจฉรี ธีระราษฎร์ 
      

Top


 

รุ่นที่ 3 : รหัส 45

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 1

 45630035 นายโกศล ณ บางช้าง 

 2

 45630046 นายครรชิต สืบแก้ว 

 3

 45630057 นายจตุรงค์ รุจิผดุงกุล 

 4

 45630079 นายจรูญ ศรีสำราญ 

 5

 45630091 นายจินดา พลึก 

 6

 45630116 นายเจริญ มณีชูติ 

 7

 45630138 นายไชยธวัช ใบดำรงศักดิ์ 

 8

 45630150 นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ผล 

 9

 45630172 นายทองพูน พุทธา 

 10

 45630183 นายธนกร ทองในธรรม 

 11

 45630231 นายเนตร จันทร์แจ่ม 

 12

 45630286 นายไมตรี ฟ้าอรุณ 

 13

 45630297 นางสาวรวิวรรณ ระฆังทอง 

 14

 45630323 นายวีระชัย ศิริประสาร 

 15

 45630334 นางสาวศุภานันท์ หิรัญรัตน์ 

 16

 45630345 นายสมชาย นูญศิริ 

 17

 45630367 นายสมศักดิ์ อำภา 

 18

 45630389 นายสุจินต์ ทรงกลิ่น 

 19

 45630415 นายเอกชัย ธีระกำจาย 
      

Top


 

รุ่นที่ 4 : รหัส 46

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 1

 46630093 นายประเสริฐ ว่านกระ 

 2

 46630132 นายพิสิษฐ์ ดำจับ 

 3

 46630140 นายวิสุทธิ์ เรืองกิจตระการ 

 4

 46630166 นายสนธยา สุวรรณวงศ์ 

 5

 46630190 นายสุชาติ น้ำหอม 

 6

 46630247 นายอาทิตย์ สุคนธวารี 
      

Top


 

รุ่นที่ 5 : รหัส 47

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 1

 47630040 นายชัชเวช ธรรมกิจ 

 2

 47630058 นายโชคชัย เกตตะพันธุ์ 

 3

 47630147 นายปริญญา บัวสุข 

 4

 47630236 นายสุนิจ ศรีวงศ์ชัย 
      

Top


 

รุ่นที่ 6 : รหัส 48

 

No.

 

รหัส 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

1

 48630018 นายก้องเกียรติ ศรีวงศ์จรรยา 

2

 48630070 นายปรัชญา วาสิการ 

3

 48631473 นายสุภานิตย์ ศรีสมบูรณ์ 
      
Last Updated ( Friday, 23 January 2009 06:23 )